شرایط عضویت در شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان سنگر

مدارک مورد نیاز:

1- کپی شناسنامه و کارت ملی
2- آخرین حکم کارگزینی
3- فیش حقوقی
4- واریز مبلغ 2,000,000 ريال به شماره حساب 0101961846004  بانک صادرات