اعضای هیئت مدیره و بازرسین

اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت
1-مدیرعامل: مجید آبروش
2-رئیس هیئت مدیره: مهرداد وهابی
3-نایب رئیس هئیت مدیره: ابراهیم فیاض
4-منشی: علی داعی
5-عضو اصلی: عبداله هادی نیا

بازرسین شرکت
1-عیسی علیجانی2-علی حسین نژاد
3-حسن قربانزاده